کتاب اصول نوین متره ساختمان به روش NSP

علم متره و برآورد یكی از اساسیترین اركان ساخت و ساز، یا به گفتة دیگر قلب هر پروژه است. یكی از مهمترین مسائل یك كارگاه عمرانی اندازهگیری مصالح مورد نیاز برای احداث و یا محاسبه مصالح بكار رفته شده میباشد لذا كم توجهی به امر متره و برآورد، ساختار اجرایی طرحهای عمرانی را تهدید میكند و شریانهای حیاتی آن را به خطر میاندازد. كمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش تضییع حقوق پیمانكاران و مشاوران را به دنبال دارد. بینظمی اقتصادی در اجرای پروژهها به طولانی شدن زمان ساخت آنها میانجامد و صدمات جدی و جبران ناپذیر بر امكانات و داراییهای ملی تحمیل میكند. باید با بینش علمی به متره و برآورد نگریست و این دانش را به عنوان رشتهای مستقل به شمار آورد.از این رو لازم است برای این علم جایگاهی ویژه در جهت پرورش نیروی انسانی كارآزموده و با تجربه در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس،فوق لیسانس و دكترا در دانشگاههای كشور در نظر گرفته شود.علم متره و برآورد در پروژههای مختلف صنعتی، سدسازی، آسمان خراشها و… در سیستم اجرایی كارفرما، مشاور و پیمانكار مورداستفاده قرار میگیرد.این كتاب از ده فصل تشكیل شده است.در کتاب  متره به روش nsp فصل اول در مورد نكات مهم در مقدمات متره و خصوصیات مترور میباشد. فصلهای دوم تانهم كه مباحث اصلی كتاب هستند به متره عملیاتی و فرمولهای مرتبط با آن پرداخته شده است. تمامی فرمولهای موجود در این كتاب(فرمولهای فصلهای دوم تا هشتم) توسط نویسنده به ثبت رسیده است.

نویسنده این کتاب مهندس نوید سلیمانی پور می باشد.